Tin trong nước

Phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
(ANTV) - Học viện ANND, nòng cốt là Bộ môn Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, tổ chức Hội thảo khoa học "Công an nhân dân đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới".

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet và không gian mạng, các vấn đề phức tạp nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước đã không ngừng gia tăng các hoạt động “diễn biến hòa bình”, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa ở nước ta, với mức độ ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Qua các cơ sở lý luận tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc hiện nay, các tham luận trực tiếp cũng như 41 tham luận của các nhà khoa học gửi về, Hội thảo đã làm sáng rõ hơn vai trò của Công an nhân dân và phương hướng đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới, khẳng định những giá trị và sức sống trường tồn, vai trò to lớn của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của Việt Nam.

Bên cạnh đó, có giá trị rất thiết thực đối với quá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CAND, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần củng cố thêm những căn cứ khoa học trên mặt trận đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc từ các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

BT
Theo báo antv.gov.vn

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 84
Tổng số lượt truy cập: 640709