Khoa học - Công nghệ

Một số nội dung quan trọng trong Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Phú Thọ năm 2018
PhuthoPortal - Trong thời gian qua, hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng CNTT từng bước được hoàn thiện, ứng dụng CNTT được đẩy mạnh. Trình độ CNTT của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng cao, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng được quan tâm, chú trọng… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT còn gặp khó khăn, hạn chế. Hạ tầng CNTT mới được đầu tư ở mức cơ bản. Các hệ thống thông tin chưa được triển khai đồng bộ, chưa kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu dùng chung chưa được đưa vào khai thác, sử dụng. Kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

sviet1.jpg
Nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 4879/KH-UBND ngày 27/10/2017 về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của của các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018 với một số nội dung chính như sau:
Một là, tăng cường đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh. Triển khai nâng cấp mạng diện rộng của tỉnh, nâng cấp Trung tâm dữ liệu số của tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ; tăng tỷ lệ cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ ở cấp xã có máy tính làm việc; tích cực hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ đạt chuẩn ở các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị.
Hai là, triển khai có hiệu quả các ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thông qua hệ thống thư điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Phấn đấu 73% văn bản chỉ đạo điều hành các cấp được thực hiện thông qua phần mềm; trên 92% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc. Tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh, sử dụng tốt các hệ thống thông tin đã có, xây dựng, nâng cấp hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tuân thủ theo khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. Đảm bảo khả năng sẵn sàng và thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng suất lao động, phát huy hiệu quả trong hoạt động quản lý và điều hành.
Ba là, tập trung khai thác hiệu quả hệ thống cổng/trang thông tin điện tử và một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa liên thông. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng Giao tiếp điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Đảm bảo cổng/trang thông tin điện tử luôn được cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lý và điều hành của các cơ Đảng và Nhà nước; phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin của người dân và doanh nghiệp.
Bốn là, tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách về CNTT. Tổ chức đào tạo, tập huấn công dân điện tử nhằm cung cấp kỹ năng, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích, hiệu quả đem lại của Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.
Năm là, đẩy mạnh công tác tuyền truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng đến cán bộ, công chức trong quá trình khai thác, sử dụng hệ thống CNTT tại cơ quan, đơn vị và ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh. Đầu tư các trang thiết bị, xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. 
Để đạt được các mục tiêu của kế hoạch, các giải pháp có tính hệ thống đã được đề ra trên cơ sở những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế từ những năm trước. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo đứng đầu các cơ quan, đơn vị được đề cao là yếu tố then chốt đảm bảo việc triển khai các hoạt động CNTT có hiệu quả. Cùng với việc tiếp tục tổ chức đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018. Cùng với đó, việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực đối với hoạt động quản lý điều hành cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để lựa chọn triển khai các chương trình, dự án. Ngoài ra, với việc ban hành và tuân thủ các quy định tại Kiến trúc chính quyền điện tử sẽ giúp cho việc triển khai các ứng dụng CNTT có tính liên thông, chia sẻ dữ liệu, khai thác tối đa các hệ thống thông tin hiện có, tránh chồng chéo, lãng phí, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư trong lĩnh vực CNTT tại các cơ quan nhà nước.
Nguyễn Hữu Việt – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 3
Tổng số lượt truy cập: 341197